Startsida
Styrelse
Länkar
Kontakt
Anslagstavla
 

STADGAR

 
  Stadgar antagna den 25 september 1999, paragraf 4 och 5 ändrade vid årsmöte den 21 april 2006.

Organisation och firma
1 §
Intresseorganisationen är en rikstäckande, svensk, ideell förening med namnet Företag Inom Byggnadsvård Och Restaurering - FIBOR.
FIBOR kan ha regionala och lokala sammanslutningar inom sig eller som associerade organ.
FIBOR kan vara medlem av eller associerad till andra organisationer.

Ändamål
2 §
FIBORs ändamål är att utan vinstsyfte genom diskussion och information bidra till en god och kvalitativt hög utveckling av de företag som är verksamma vid restaurering av det arkitektoniska kulturarvet i Sverige med beaktande av att detta arv bör skyddas och föras vidare som en del av vår gemensamma europeiska kultur.

Verksamhet
3 §
FIBOR skall söka och sprida kunskaper och kännedom om samt verka för alla lämpliga sätt att bidra till att dess ändamål uppfylls. Den skall därvid bland annat:
1. nationellt och internationellt verka för och försvara medlemmarnas allmänna intressen i samband med restaureringsverksamhet,
2. verka för FIBORs mål bland allmänheten, i politiska församlingar, hos myndigheter och bland beställare samt söka ett brett samarbete kring dessa frågor,
3. verka för och vidta åtgärder som krävs för en konsekvent genomförd strategi då det gäller teknik, utbildning, yrkeskunnande, ekonomi och kommersiella villkor i restaureringsverksamheten,
4. avge yttranden och utgöra remissinstans i frågor som rör restaureringsverksamheten,
5. vid behov arrangera konferenser, anordna utställningar, utge publikationer m.m. för personer, företag och grupper som är viktiga för att FIBORs mål skall uppnås,
6. fortlöpande arrangera möten med sina medlemmar och andra inbjudna i syfte att analysera marknaden, finansieringsmöjligheter, konkurrensfrågor, upphandlingsformer, tekniska metoder, renoveringsteoretiska frågor, kompetenskrav, utbildningsfrågor, specialisering m.m.
7. verka för uppbyggnaden av lokala och regionala nätverk för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan medlemmarna och kontakter med länsstyrelser, länsmuseer, kommuner och motsvarande institutioner,
8. delta i konferenser, samarbetsorganisationer, utställningar m.m. som är av intresse för FIBOR och dess medlemmar,
9. bland sina medlemmar sprida resultaten av FIBORs verksamhet samt i behövlig omfattning göra dem kända utom organisationen,
10. utveckla och upprätthålla ett system för erfarenhetsuppföljning av renoveringsverksamheten,
11. verka för uppbyggnad av en förmedling av praktikplatser och forskningsuppdrag bland medlemmarna, samt
12. ge sina medlemmar stöd, förmedla kunskaper och upprätta en digital kunskapsbank inom restaureringsområdet.

Medlemskap
4 §
FIBOR har två kategorier av medlemmar, företagare och stödjande medlemmar.
FIBOR är öppen för alla företag och enskilda företagare som från kulturhistoriska utgångspunkter utför arbeten vid vård och restaurering av byggnader och andra byggnadsverk i Sverige. Exempel på sådana arbeten är entreprenad- och konsultuppdrag som gäller stenhantverk, murning, putsning, timring, snickeri, smide, gjutning, plåtslageri, glasmästeri, stuck, måleri, kakelsättning, konservering, rör- och ledningsarbeten, ventilations- och värmearbeten, isolering och handikappanpassning.

5 §
Medlemskap beviljas av styrelsen efter ansökan eller, då det gäller stödjande medlemmar, på förslag av invalskommittén.
Medlemskap som företagare skall beviljas om den sökande
- är verksam inom restaureringsområdet enligt vad som sägs i 4 § andra stycket,
- bedriver sin verksamhet på ett sätt som överensstämmer med FIBORs målsättning enligt 2 § och
- har de kunskaper som detta kräver.
Medlemskap som stödjande medlem skall beviljas den som
- utan att vara en sådan företagare som avses i 4 § andra stycket är beredd att medverka i FIBOR enligt vad som sägs i 4 § tredje stycket och
- verkar för de målsättningar som anges i 2 §.

6 §
Utträde ur FIBOR beviljas av styrelsen efter ansökan.
Styrelsen får utesluta en medlem som
- inte längre uppfyller kraven för medlemskap enligt 5 §,
- inte erlagt beslutad medlemsavgift,
- i något väsentligt avseende brutit mot FIBORs stadgar eller beslut eller
- aktivt motarbetat FIBOR.
Styrelsens beslut att utesluta en medlem av annan anledning än obetald medlemsavgift skall, om denne begär det, underställas närmast följande ordinarie stämma för godkännande. Intill så skett gäller inte uteslutningsbeslutet.

Invalskommitté
7 §
Innan styrelsen beviljar medlemskap eller beslutar om uteslutning på grund av att medlemmen inte längre uppfyller kraven för medlemskap enligt 5 §, skall styrelsen yttrande ha avgetts av en invalskommitté.
Då det gäller företagare skall kommittén grunda sitt yttrande på
- uppgifterna i ansökningen om medlemskap,
- de intyg om utbildning eller motsvarande, som ges in av sökanden,
- de referensintyg om utförda arbeten, som ges in av sökanden, och
- annat av betydelse.
Då det gäller stödjande medlemmar skall kommittén grunda sitt yttrande på
- uppgifterna i ansökningen om medlemskap eller vad som eljest är känt, och
- annat av betydelse.
Kommittén skall vid behov i sin bedömning av kompetens och lämplighet ta hjälp av Riksantikvarie-ämbetet, en länsstyrelse, ett museum eller någon annan med särskild sakkunskap om vad som krävs för arbeten eller verksamhet av aktuellt slag.
Om kommittén inte tillstyrker medlemskap eller tillstyrker uteslutning, skall den som önskar medlemskap ges tillfälle att bemöta kommitténs yttrande, innan styrelsen beslutar i saken.
Invalskommitténs yttranden beslutas med enkel majoritet.

8 §
Invalskommittén skall årligen gå igenom medlemsförteckningen för kontroll av att medlemmarna alltjämt uppfyller kravet för medlemskap enligt 5 §. Om så ej är fallet skall kommittén ta initiativ till uteslutning.

9 §
Invalskommittén består av fem ledamöter. De skall vara medlemmar av FIBOR och väljas individuellt för tre år i sänder av stämman. Ingen styrelseledamot får vara ledamot av invals-kommittén. Invalskommittén utser inom sig en ordförande
Valberedningen skall sträva efter att föreslå sådana ledamöter av invalskommittén att denna kan få en allsidig sammansättning mot bakgrund av de yrkeskategorier som är representerade bland FIBORs medlemmar.

Stämman
10 §
FIBORs högsta beslutande organ är stämman, som består av FIBORs medlemmar.
Stämman sammanträder
- till ordinarie stämma en gång varje år under april, maj eller juni på tid och plats som den själv be-stämt eller eljest på kallelse av styrelsen,
- till extra stämma på styrelsens kallelse.
Om minst en fjärdedel av medlemmarna begär det, skall styrelsen kalla till extra stämma inom två månader.
Kallelse skall ske genom skriftligt meddelande till varje medlem tidigast en månad och senast tre veckor före stämman. I kallelsen skall tid och plats anges. Till kallelsen skall fogas förslag till dag-ordning. Till kallelsen till ordinarie stämma skall fogas styrelsens årsredovisning, revisorernas berättelse och valberedningens förslag.

11 §
Vid stämman har alla medlemmar yttrande- och förslagsrätt. Rösträtt tillkommer dock endast företagarmedlemmar.
Stämman är beslutsför om minst tio röstberättigade medlemmar är närvarande. Beslut fattas genom öppen omröstning och med enkel majoritet. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör.
Varje företagarmedlem, som betalt medlemsavgiften, har en röst. Ingen medlem har dock rösträtt i frågor som rör medlemmens enskilda intressen om dessa intressen strider mot föreningens intressen.
Medlemmar har rätt att låta sig representeras av flera personer vid stämman. Om en företagarmedlem är representerad av flera personer, skall medlemmen ha utsett en av dem att utöva medlemmens rösträtt.

12 §
Stämman öppnas av styrelsens ordförande, som leder upprättandet av röstlängden och valet av ord-förande och protokollförare vid stämman.
Vid stämman skall föras protokoll, som inom tre veckor skall justeras av stämmans ordförande och minst en vald justeringsman.


13 §
Vid stämman skall följande ärenden förekomma:
- Upprättande av röstlängd.
- Val av ordförande vid stämman.
- Val av protokollförare.
- Val av minst en justeringsman.
- Fråga om kallelsen skett i behörig ordning.
- Val av ledamöter i invalskommittén vid behov.
- Ärenden som medlem anmält till styrelsen senast två veckor före stämman.
- Övriga av styrelsen i kallelsen upptagna ärenden.
Vid ordinarie stämma skall dessutom följande ärenden förekomma:
- Styrelsens redovisning av sedan föregående ordinarie stämma invalda nya medlemmar.
- Styrelsens årsredovisning.
- Revisorernas berättelse.
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
- Fastställande av resultat- och balansräkning.
- Disposition av vinst eller förlust.
- Årsavgifter för företagarmedlemmar samt eventuella årsavgifter för stödjande medlemmar samt inträdesavgifter och arvoden.
- Val av ordförande för ett år.
- Val av en eller två styrelseledamöter för tiden från dagen för stämman till och med dagen för den ordinarie stämma som inträffar under det andra kalenderåret efter valåret.
- Val av en eller två styrelsesuppleanter för samma tid.
- Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för tiden till och med dagen för nästa ordinarie stämma.
- Val av valberedning, tre personer, för tiden till nästa ordinarie stämma.
Andra ärenden får tas upp till behandling bara om minst tre fjärdedelar av närvarande röst-berättigade medlemmar medger det.
Till ordförande, styrelseledamot och styrelsesuppleant kan väljas endast företagarmedlemmar eller företrädare för en sådan.

Styrelsen
14 §
FIBORs löpande angelägenheter handhas av en styrelse om minst två och högst sex personer. För styrelseledamöterna skall finnas minst tre och högst sex suppleanter. Styrelsen bestämmer i vilken ordning dessa skall tjänstgöra.
Styrelsen utser inom sig en kassör, en sekreterare och vid behov en vice ordförande samt fördelar i övrigt arbetsuppgifter mellan ledamöterna.
Styrelsen är redovisningsskyldig till och ansvarig inför stämman.

15 §
Styrelsen sammanträder på tider och platser som den själv bestämt eller på kallelse av ordföranden.
Styrelsen är beslutsför om ordföranden eller, vid förfall för ordföranden, vice ordföranden och minst två andra ledamöter eller suppleanter för dessa är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
I brådskande ärenden kan styrelsen fatta beslut efter överläggning per telefon, fax eller elektronisk post.

16 §
Vid styrelsemötena skall föras protokoll, som justeras av ordföranden och minst en justeringsman.

Medlemsförteckning m.m.
17 §
Styrelsen skall föra en förteckning över medlemmarna.
Styrelsen skall på begäran utfärda intyg om medlemskap i FIBOR. Sådana intyg får åberopas i medlemmarnas marknadsföring.

18 §
Styrelsen skall föra en offentlig förteckning över utförda arbeten som medlemmarna anmäler till styrelsen.
Varje medlem har rätt att på begäran få ett utdrag av förteckningen över sina arbeten för att användas vid marknadsföring m.m.


Firmateckning och säte
19 §
FIBORs firma tecknas av styrelsen eller två av styrelsen utsedda styrelseledamöter i förening.
Styrelsen får bemyndiga kassören att ensam sköta löpande utbetalningar från FIBORs bankkonton.

20 §
FIBORs säte är den ort där styrelsens ordförande är bosatt.
Om FIBOR inrättar ett fast kansli, skall FIBORs säte vara den ort där kansliet finns.


Räkenskaper
21 §
FIBORs räkenskapsår är kalenderåret.
Styrelsen skall fastställa en budget för vart räkenskapsår.
FIBORs ekonomi och bokföring skall skötas enligt god redovisningssed. Penningmedel skall placeras i bank eller obligationer. Lån får inte upptas utan stämmans medgivande.

22 §
Styrelsens årsredovisning, bestående av resultat- och balansräkning samt förvaltningsberättelse, skall före den 1 februari nästföljande år tillställas revisorerna för granskning. Dessa skall senast den 1 mars avge sin berättelse över granskningen.


Ekonomiska förbindelser
23 §
Endast FIBORs tillgångar, inklusive förfallna men ej betalade medlemsavgifter, skall häfta för föreningens förbindelser.


Ändring av stadgarna
24 §
FIBORs stadgar kan ändras genom beslut på två på två efter varandra följande stämmor, varav en
ordinarie. Vid varje beslutstillfälle gäller två tredjedels majoritet.


Upplösning
25 §
På samma sätt som ändring av stadgarna kan beslut om upplösning av FIBOR vid kalenderårets utgång beslutas.
Vid upplösning av FIBOR skall dess tillgångar, sedan skulderna betalts, skiftas lika mellan med-lemmarna, såvida stämman inte med enkel majoritet beslutar annat.

 

  
AKTUELLT
..................

 

  Site skapad av Jolea  FIBOR, Box 6159, 102 33 Stockholm. E-post: info@fibor.org